Forma't en un obrir i tancar d'ulls!

La UOC i el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya ofereixen dins del marc del Programa + Talent.CAT, diferents programes especialitzats de nivells de qualificació 4 i 5 en l’àmbit digital, totalment subvencionats pel Fons Social Europeu i adreçats principalment a persones treballadores ocupades (70% de les places) i aturats inscrits al SOC (30%)

Formació en especialitats
digitals d'alt nivell

Implantació i gestió de la Ciberseguretat
Places esgotades
Resposta a incidents de Ciberseguretat
Places esgotades
Desenvolupament d'aplicacions web amb PHP i MYSQL
Places esgotades
Desenvolupament d'aplicacions per a iOS amb Swift: Level 1 Certification
Places esgotades
Introducció a Administrador SO Linux
Places esgotades
Unity Certified User: Programació de videojocs amb Unity
Places esgotades
Systems Network Security
Places esgotades
Android Mobile Developer
Places esgotades
Data Scientist
Places esgotades
Cloud Deployer
Places esgotades
Front End Web Developer
Places esgotades
Desenvolupament segur d'aplicacions
Places esgotades
MÉS CURSOS?
Implantació i gestió de la Ciberseguretat
Places esgotades
Resposta a incidents de Ciberseguretat
Places esgotades
Desenvolupament d'aplicacions web amb PHP i MYSQL
Places esgotades
Desenvolupament d'aplicacions per a iOS amb Swift: Level 1 Certification
Places esgotades
Introducció a Administrador SO Linux
Places esgotades
Unity Certified User: Programació de videojocs amb Unity
Places esgotades
Systems Network Security
Places esgotades
Android Mobile Developer
Places esgotades
Data Scientist
Places esgotades
Cloud Deployer
Places esgotades
Front End Web Developer
Places esgotades
Desenvolupament segur d'aplicacions  Places esgotades
Implantació i gestió de la Ciberseguretat
- Places esgotades
De l'07/09/2022 al 31/10/2022 - 91 hores
Informació general
Objectiu del programa
Resultats d’aprenentatge
Preinscripció al curs
Identificador del curs:  IFCT123
Dates del curs:  07/09/2022 – 31/10/2022
Hores totals del curs:  91 hores
Modalitat:  Teleformació - 100% On-line
Metodologia UOC:  Avaluació Continua
Adreça de contacte:  [email protected]
Certificació:  Diploma Universitari UOC
MÒDUL DE FORMACIÓ 1: Protecció i detecció datacs
• Aplicar mesures de protecció als equips informàtics connectats a una xarxa corporativa.

MÒDUL DE FORMACIÓ 2: Eines bàsiques de prevenció
• Configurar les eines bàsiques de protecció del sistema informàtic.

MÒDUL DE FORMACIÓ 3: Control d'accés d'usuaris i aplicacions
• Planificar els mecanismes d'autenticació i autorització d'usuaris més adequats per evitar la suplantació d'identitat i/o accessos no autoritzats, des del disseny fins al manteniment.

Eines de gestió de processos de recuperació
• Planificar els procediments de recuperació de dades i serveis de les corporacions, així com les eines més bàsiques per aconseguir-ho de forma eficient i efectiva, incloent-ne la validació.

Plans d'instal·lació i operació de sistemes de gestió de la ciberseguretat
• Aplicar les eines i els processos necessaris per gestionar la seguretat dels sistemes d'informació.
MÒDUL DE FORMACIÓ 1: Protecció i detecció datacs
• Gestió d'incidents de ciberseguretat: Centre d'Operacions de Seguretat – SOC
• Inspecció detallada dels atacs a través de la xarxa
• Aplicació de mesures de protecció d'atacs

MÒDUL DE FORMACIÓ 2: Eines bàsiques de prevenció
• Anàlisi dels Tallafocs
• Aplicació de sistemes de protecció contra virus i codi maliciós (malware)

MÒDUL DE FORMACIÓ 3: Control d'accés d'usuaris i aplicacions
• Configuració de mecanismes de control d'accés i autenticació – Mètodes d'identificació dels usuaris (contrasenyes, biometria, etc.). ID digital i
signatura-e. Riscos i beneficis de la ID digital
• Anàlisi de propostes pràctiques de control d'accés a aplicacions

Eines de gestió de processos de recuperació
• Planificació de la recuperació i restauració de serveis després d'un incident
• Gestió de les còpies de seguretat
• Aplicació d'eines de configuració i manteniment remots

Plans d'instal·lació i operació de sistemes de gestió de la ciberseguretat
• Detecció d'anomalies al trànsit d'una xarxa corporativa
• Detecció d'indicadors d'atac o d'incident
• Automatització de procediments
• Recuperació després d'un incident de seguretat informàtica
Implantació i gestió de la Ciberseguretat
Ja tens usuari i contrasenya?
Les places per a aquest curs estan esgotades.
Resposta a incidents de Ciberseguretat
- Places esgotades
Del 07/09/2022 al 31/10/2022 - 86 hores
Informació general
Objectiu del programa
Resultats d’aprenentatge
Preinscripció al curs
Identificador del curs:  IFCT124
Dates del curs:  07/09/2022 – 31/10/2022
Hores totals del curs:  86 hores
Modalitat:  Teleformació - 100% On-line
Metodologia UOC:  Avaluació Continua
Adreça de contacte:  [email protected]
Certificació:  Diploma Universitari UOC
MÒDUL DE FORMACIÓ 1: Gestió de resposta a incidents
• Identificar les diferents estratègies, models d'actuació i formes d’implantació en la resposta a incidents, en funció de les característiques de l'atac, coordinant les actuacions de l'equip de resposta assignat.

MÒDUL DE FORMACIÓ 2: Recollida de dades i gestió d'alarmes
• Categoritzar les fonts d'informació de les dades implicades en incidents de ciberseguretat

MÒDUL DE FORMACIÓ 3: Recomanacions de bones pràctiques i marc regulador
• Aplicar la normativa, eines i estàndards corresponents en la detecció i resposta a incidents de ciberseguretat.

MÒDUL DE FORMACIÓ 4: Desenvolupament d’una resposta a un incident de ciberseguretat.
• Aplicar eines i tècniques d’anàlisi i gestió de la resposta a un incident de ciberseguretat.
MÒDUL DE FORMACIÓ 1: Gestió de resposta a incidents
• Descripció d'un equip de resposta a incidents.
• Organització d’un equip de resposta a incidents
• Identificació de serveis
• Relació
• Localització i contacte dels equips de coordinació i resposta a Incidents de ciberseguretat: CSIRTs

MÒDUL DE FORMACIÓ 2: RECOLLIDA DE DADES I GESTIÓ D'ALARMES
• Recull de dades significatives:
• Anàlisi de dades d'intrusions
• Correlació de dades i generació d'alarmes

MÒDUL DE FORMACIÓ 3: RECOMANACIONS DE BONES PRÀCTIQUES I MARC REGULADOR
• Interpretació, selecció i aplicació de les eines i els estàndards internacionals i nacionals de detecció i resposta a incidents de ciberseguretat
• Classificació de normatives de protecció de dades personals
• Adequació a l'Esquema Nacional de Seguretat
• Aplicació de la Directiva NIS
• Definició dels principis de l’ètica professional

mòdul de formació 4: DESENVOLUPAMENT D’UNA RESPOSTA A UN INCIDENT DE CIBERSEGURETAT
• Extracció d'informació
• Automatització dels processos de detecció d’intrusions.
• Gestió de la resposta a un incident de seguretat informàtica
- Planificació d’actuacions i procediments
- Resolució d'un ciberincident.

Resposta a incidents de Ciberseguretat
Ja tens usuari i contrasenya?
Les places per a aquest curs estan esgotades.
Desenvolupament d'aplicacions web amb PHP i MYSQL
- Places esgotades
Del 07/09/2022 al 31/10/2022 - 80 hores
Informació general
Objectiu del programa
Resultats d’aprenentatge
Preinscripció al curs
Identificador del curs:  IFCT110
Dates del curs:  07/09/2022 – 31/10/2022
Hores totals del curs:  80 hores
Modalitat:  Teleformació - 100% On-line
Metodologia UOC:  Avaluació Continua
Adreça de contacte:  [email protected]
Certificació:  Diploma Universitari UOC
OBJECTIUS:
• Adquirir els fonaments base per treballar amb la base de dades open source més popular del món.
• Millorar les habilitats de PHP i combinar-les amb les tècniques de gestió per crear les millors aplicacions web des del punt d'eficiència, solidesa i seguretat.
• Planificar, dissenyar i implementar aplicacions amb MYSQL.
MÒDUL DE FORMACIÓ:
• Fonaments de MySQL
• Desenvolupament d’aplicacions Web dinàmiques amb MySQL i PHP
• MySQL Per desenvolupadors

Desenvolupament d'aplicacions web amb PHP i MYSQL
Ja tens usuari i contrasenya?
Les places per a aquest curs estan esgotades.
Desenvolupament d'aplicacions per a iOS amb Swift:
Level 1 Certification - Places esgotades
Del 14/09/2022 al 31/10/2022 - 60 hores
Informació general
Objectiu del programa
Resultats d’aprenentatge
Preinscripció al curs
Identificador del curs:  IFCD158
Dates del curs:  14/09/2022 – 31/10/2022
Hores totals del curs:  60 hores
Modalitat:  Teleformació - 100% On-line
Metodologia UOC:  Avaluació Continua
Adreça de contacte:  [email protected]
Certificació:  Diploma Universitari UOC
OBJECTIUS:
• Desenvolupar habilitats de programació del llenguatge d’Apple Swift.
• Treballar amb eines de desenvolupament com Xcode.
• Fer córrer aplicacions al simulador iOS.
• Demostrar el maneig del Kit de Desenvolupament de Software iOS.
Mòdul 1. Primers passos al desenvolupament d’aplicacions (10 hores)
• Introducció a Swift i Playgrounds
• Constants, variables i tipus de dades
• Operadors
• Flux de control
• Xcode
• Creació, execució i debugatge en una aplicació
• Documentació
• Fonaments de creació d’interfícies
• Projecte guiat: Light

Mòdul 2. Introducció a UIKit (12 hores)
• Strings
• Funcions
• Estructures
• Classes i herència
• Coleccions
• Bucles
• Introducció a UIKit
• Desplegant dades
• Controls en acció
• Auto Layout i Stack Views
• Projecte guiat: Apple Pie

Mòdul 3. Navegació i fluxes de treball (12 hores)
• Opcionals
• Conversió de tipus de dades i Inspeccions
• Guardia
• Variables i constants
• Enumeracions
• Segues i controls de navegació
• Controls Tab Bar
• Cicle de vida vista-controlador
• Creació de flux de treball simples
• Projecte guiat: Test de Personalitat

Mòdul 3A. Creació d’aplicacions de Realitat Augmentada amb Xcode (10 hores)
• Plantilla de realitat augmentada
• Introducció a SceneKit
• Buscant superfícies planes
• Interactuant amb la realitat augmentada
• Reconeixement d’imatges amb ARKit
• Projecte guiat: AR Drawing

Mòdul 4. Taules i Persistència (10 hores)
• Protocols
• Anatomia d’aplicacions i cicle de vida
• Model Vista Controlador
• Vistes Scroll
• Vistes Table
• Vistes Table intermèdies
• Guardant dades
• Sistema Vista Controlador
• Construccions complexes de pantalles d’entrada
• Projecte guiat: List

Mòdul 5. Treballant amb el Web (10 hores)
• Tancaments
• Extensions
• Animació pràctica
• Treballant amb el Web: Sessió HTTP i URL
• Treballant amb el Web: Decodificant JSON
• Treballant amb el Web: Concurrència
• Projecte guiat: Restaurant

Mòdul 6. Prototipatge i Planificació de Projectes (6 hores)
• Personalitat de l’aplicació
• El cicle de disseny
• Planificació de projectes

Desenvolupament d'aplicacions per a iOS amb Swift: Level 1 Certification
Ja tens usuari i contrasenya?
Les places per a aquest curs estan esgotades.
Introducció a Administrador SO Linux - Places esgotades
Del 14/09/2022 al 31/10/2022 - 60 hores
Informació general
Objectiu del programa
Resultats d’aprenentatge
Preinscripció al curs
Identificador del curs:  IFCT112
Dates del curs:  14/09/2022 – 31/10/2022
Hores totals del curs:  60 hores
Modalitat:  Teleformació - 100% On-line
Metodologia UOC:  Avaluació Continua
Adreça de contacte:  [email protected]
Certificació:  Diploma Universitari UOC
OBJECTIU:

• Conèixer els fonaments del sistema operatiu Linux per realitzar tasques d'administració de sistemes d'escriptori.
MÒDUL DE FORMACIÓ:

• Instal·lacions de GNU/LINUX
• Configuració del sistema
• Estructura de directoris
• Serveis
• Configuració de la xarxa
• Sistema de fitxers
• Gestió d'Usuari
• Entrada i sortida de dades
• Gestió de software II
• Expressions regulares
• Altres comandaments interessants d'administració
• Introducció al shell scripting
• Tasques programades
• Còpies de seguretat, rsync
• Assegurar el sistema
• Administració remota de sistemes
Introducció a Administrador SO Linux
Ja tens usuari i contrasenya?
Les places per a aquest curs estan esgotades.
UNITY CERTIFIED USER: PROGRAMACIÓ AMB UNITY - Places esgotades
Del 14/09/2022 al 31/10/2022 - 60 hores
Informació general
Objectiu del programa
Resultats d’aprenentatge
Preinscripció al curs
Identificador del curs:  IFCD155
Dates del curs:  14/09/2022 – 31/10/2022
Hores totals del curs:  60 hores
Modalitat:  Teleformació - 100% On-line
Metodologia UOC:  Avaluació Continua
Adreça de contacte:  [email protected] / [email protected]
Certificació:  Diploma Universitari UOC
OBJECTIUS:
• Depurar, resoldre problemes i interpretar una Interfície de Programació d’Aplicacions (API).
• Crear codi identificant quines funcions utilitzar en cada escenari.
• Avaluar codi podent identificar possibles errors i proposant solucions.
• Navegar per la interfície demostrant un nivell d’habilitats amb l’Entorn de Desenvolupament Integrat (IDE) de Unity per crear màquines estàtiques funcionals.

Mòdul 1. Introducció a la programació i al motor de Unity (4 hores)

Mòdul 2. Creant un script i afegint instruccions al joc (6 hores)

Mòdul 3. Control de flux, eines d'edició i convencions de noms (5 hores)

Mòdul 4. Moviments dels personatges (5 hores)

Mòdul 5. Càmeres a Unity (4 hores)

Mòdul 6. Art Pipeline a Unity (5 hores)

Mòdul 7. Restricció de característiques del joc (6 hores)

Mòdul 8. Elements User Inferface (UI) de Unity (5 hores)

Mòdul 9. Trigger Events (5 hores)

Mòdul 10. Efectes visuals i d'àudio (5 hores)

Mòdul 11. Eines Timeline i Cinemachine (5 hores)

Mòdul 12. Entity Component System (ECS) (5 hores)



Unity Certified User: Programació de videojocs amb Unity
Ja tens usuari i contrasenya?
Les places per a aquest curs estan esgotades.
SYSTEMS NETWORK SECURITY - Places esgotades
De l'14/09/2022 al 31/10/2022 - 120 hores
Informació general
Objectiu del programa
Resultats d’aprenentatge
Preinscripció al curs
Identificador del curs:  IFCT124
Dates del curs:  14/09/2022 – 31/10/2022
Hores totals del curs:  120 hores
Modalitat:  Teleformació - 100% On-line
Metodologia UOC:  Avaluació Continua
Adreça de contacte:  [email protected]
Certificació:  Diploma Universitari UOC
Objectiu general:
• Formar als assistents en els conceptes de la seguretat en xarxes, enginyers de Networking i administradors de xarxa.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

• Formar-se com a experts en seguretat en xarxes i implementar solucions de seguretat que reduiran la vulnerabilitat i el risc de pèrdues de dades.
• Diagnosticar intents d'intrusió en una xarxes, determina les solucions davant una intrusió i determinar les accions preventives que ha de permetre garantir la seguretat d'una xarxa CISCO.
MÒDUL DE FORMACIÓ 1: SEGURETAT DE XARXES 1

• Vulnerabilitats, amenaces i atacs
• Planificació i política de seguretat
• Dispositius de seguretat
• Confiança i tecnologia d'identitat
• Cisco Secure Access Control Server
• Configureu la confiança i la identitat a la capa 3
• Configureu la confiança i la identitat a la capa 2
• Configurar el filtratge en un enrutador
• Configureu el filtratge en un dispositiu de seguretat PIX
• Configurar el filtratge en un commutador

MÒDUL DE FORMACIÓ 2: SEGURETAT DE XARXES 2
• Tecnologia de detecció i prevenció d'intrusions
• Configurar la detecció i la prevenció d'intrusos a la xarxa
• Encriptació i tecnologia VPN
• Configureu la VPN de lloc a lloc usant les claus compartides prèviament
• Configurar VPN de lloc a lloc mitjançant certificats digitals
• Configurar VPN d'accés remot
• Arquitectura i gestió de xarxes segures
• Context de la instal·lació de seguretat PIX, Failover i
• Gestió

SYSTEMS NETWORK SECURITY
Ja tens usuari i contrasenya?
Les places per a aquest curs estan esgotades.
ANDROID MOBILE DEVELOPER  - Places esgotades
De l'23/05/2022 al 31/10/2022 - 300 hores
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi tristique non sem eu fermentum. Suspendisse potenti. Nulla sed augue et lacus facilisis tristique quis vitae felis. Nam condimentum luctus urna, ut rutrum mi pulvinar ac. Etiam sodales quis massa non porttitor. Vestibulum porttitor arcu vitae nisl commodo, finibus vulputate neque hendrerit.
Informació general
Objectiu del programa
Resultats d’aprenentatge
Registre i prova de nivell
Identificador del curs:  IFCD61
Dates del curs:  23/05/2022 – 31/10/2022
Hores totals del curs:  300 hores
Modalitat:  Teleformació - 100% On-line
Metodologia UOC:  Avaluació Continua
Certificació:  Diploma Universitari UOC
Competències del curs
• Introduir elements bàsics i avançats en la interfície gràfica de l'aplicació.
• Conèixer l'estructura de l'API d'Android i la documentació oficial disponible.
• Desenvolupar aplicacions utilitzant multitasking, filtres, accés a backends, notificacions i altres elements de la programació per a dispositius Android.
• Conèixer els mecanismes per monetitzar una aplicació.
• Saber com publicar una aplicació Android en un mercat d'aplicacions.

Objectius del curs – Necessitats formatives
• Aprendre els principis bàsics del desenvolupament orientat a objectes: classes, herència i polimorfisme
• Ser capaç de desenvolupar aplicacions usant el llenguatge de programació Java.
 • Saber com llegir i escriure informació de fitxers locals, en sistemes remots a través de connexions web i en bases de dades.
• Adquirir bones pràctiques de programació i de revisió de codi, així com familiaritzar-se amb l'ús de sistemes de controls de versions i amb metodologies de treball àgils.
 • Aprendre l’estructura bàsica d’una aplicació Android, l’entorn de programació i les eines
• Aprendre a dissenyar interfícies d’usuari en dispositius Android
• Conèixer el cicle de vida d’una activitat
• Accés i persistència de dades en Android
• Accés a recursos locals i remots
• Aprendre els conceptes bàsics de la programació en Android i les seves diferències amb Java
• Saber utilitzar algunes vistes avançades per la creació d'interfícies
• Connectar amb un servidor remot de back-end per enviar notificacions i emmagatzemar dades en una base de dades NoSQL
• Conèixer el conjunt de llibreries, eines i guies d'Android Jetpack
• Saber desenvolupar utilitzant programació reactiva a través de dades observables.
• Conèixer arquitectures avançades com MVP o MVVM 
MÒDUL DE FORMACIÓ 1: PROGRAMACIÓ ORIENTADA A OBJECTES A JAVA
• Identificació dels fonaments de la programació orientada a objectes.
• Identificació dels conceptes bàsics del llenguatge Java així com de les eines per desenvolupar i executar un programa escrit en aquest llenguatge.
• Distinció dels entorns, fases i eines necessàries per a realitzar projectes Java i web.
• Aplicació d'aspectes avançats de programació orientada a objectes.
• Interpretació de la informació de fitxers locals en sistemes remots a través de connexions web i en bases de dades.
• Adquisició de bones pràctiques de programació i de revisió de codi, ús de sistemes de controls de versions i metodologies de treball àgils.

MÒDUL DE FORMACIÓ 2: FONAMENTS D'ANDROID
• Distinció de l'estructura bàsica d'una aplicació Android, l'entorn de programació i les eines per desenvolupar aplicacions.
• Disseny d'interfícies d'usuari als dispositius Android.
• Gestió de l'accés i la persistència de dades a Android - Fitxers de preferències.
• Programació d'una aplicació Android complexa.
• Interpretació del procés de publicació d'una aplicació i domini dels fonaments de tècniques de monetització d'aplicacions

MÒDUL DE FORMACIÓ 3: ANDROID AVANÇAT
• Distinció dels fonaments de la programació en Android usant el llenguatge Kotlin i les seves diferències amb el desenvolupament a Java.
• Aplicació d'algunes vistes avançades per crear interfícies.
• Connexió d'una aplicació amb un servidor remot de back-end per enviar notificacions i emmagatzemar dades en bases de dades NoSQL
• Identificació del conjunt de llibreries, eines i guies d'Android Jetpack
• Creació d'un desenvolupament fent servir programació reactiva a través de dades observables.
• Anàlisi d'arquitectures avançades de desenvolupament Android com ara MVP o MVVM
• Situació dels fonaments de desenvolupament mòbil en altres plataformes

ANDROID MOBILE DEVELOPER 
Ja tens usuari i contrasenya?
Les places per a aquest curs estan esgotades.
DATA SCIENTIST - Places esgotades
De l'23/05/2022 al 31/10/2022 - 310 hores
Informació general
Objectiu del programa
Resultats d’aprenentatge
Registre i prova de nivell
Identificador del curs:  IFCD66
Dates del curs:  23/05/2022 – 31/10/2022
Hores totals del curs:  310 hores
Modalitat:  Teleformació - 100% On-line
Metodologia UOC:  Avaluació Continua
Certificació:  Diploma Universitari UOC
MÒDUL DE FORMACIÓ 1: SISTEMES DE SUPORT A LA PRESA DE DECISIONS I GESTIÓ DE DADES
• Desenvolupar aplicacions informàtiques per fer un tractament de les dades bàsiques amb el llenguatge Python, identificant els mètodes per a l'exploració de grans fons de dades i els sistemes de gestió de dades relacionals i no relacionals (NoSQL).

MÒDUL DE FORMACIÓ 2: GESTIÓ I PROCESSAMENT DE DADES
• Identificar els principis de gestió de dades per a un projecte amb fonts d'entrada múltiples i aplicar tècniques d'organització de models de dades des d'un punt de vista lògic i físic.

MÒDUL DE FORMACIÓ 3: APRENENTATGE AUTOMÀTIC I VISUALITZACIÓ
• Aplicar els fonaments d'aprenentatge automàtic i de la visualització per a l'anàlisi dels resultats del processament de dades.

MÒDUL DE FORMACIÓ 1: SISTEMES DE SUPORT A LA PRESA DE DECISIONS I GESTIÓ DE DADES
• Caracterització de l'aplicació del llenguatge Python
• Interpretació l'aplicació de protocols API
• Programació d'un algorisme modular en llenguatge Python
• Distinció dels conceptes Cloud bàsics
• Ús de BBDD NoSQL i nous models de dades (estructurats i no estructurats)
• Coneixement de l'emmagatzematge Big Data i les eines de processament massiu
• Avaluació de les metodologies i tècniques aplicades a la resolució de problemes i justificació dels plantejaments, decisions i propostes realitzades
• Identificació dels factors clau d'un problema complex en el context d'un projecte analítica.
• Distinció i aplicació dels nous models de dades
• Identificació i anàlisi de problemes complexos a l'àrea d'anàlisi de dades i plantejament de solucions
• Planificació i execució d'un treball d'anàlisi de dades amb una proposta metodològica
• Elecció d'un dipòsit adequat per a les dades del problema i definició d'una
estratègia d'emmagatzematge.


MÒDUL DE FORMACIÓ 2: GESTIÓ I PROCESSAMENT DE DADES
• Avaluació crítica de les metodologies i tècniques a aplicar a la resolució de problemes i justificació dels plantejaments, decisions i propostes realitzades

• Identificació dels fluxos de dades i ETL (Extract Transform Load)
• Disseny d'un procés ETL i un model d'anàlisi multidimensional.
• Disseny d'una càrrega de dades a un repositori NoSQL i anàlisi de les dades bàsiques utilitzant Spark
• Identificació dels factors clau d'un problema complex en el context d'un projecte analítica.

MÒDUL DE FORMACIÓ 3: APRENENTATGE AUTOMÀTIC I VISUALITZACIÓ
• Identificació dels fonaments d'anàlisi de dades i aprenentatge automàtic (Machine Learning)
• Distinció dels mètodes classificadors.
• Aplicació de les tècniques d'aprenentatge automàtic i la integració de diverses fonts de dades
• Disseny, desenvolupament i avaluació dels mètodes daprenentatge automàtic.
• Disseny i desenvolupament de dashboards.
• Utilització d'una eina de visualització de dades per al disseny i la càrrega de dades a un tauler de control
• Elecció, aplicació i avaluació de la qualitat d'un algoritme d'aprenentatge automàtic per a un problema donat a partir dun conjunt de dades.

Les places per a aquest curs estan esgotades.
CLOUD DEPLOYER - Places esgotades
De l'23/05/2022 al 31/10/2022 - 300 hores
Informació general
Objectiu del programa
Resultats d’aprenentatge
Registre i prova de nivell
Identificador del curs:  IFCD67
Dates del curs:  23/05/2022 – 31/10/2022
Hores totals del curs:  300 hores
Modalitat:  Teleformació - 100% On-line
Metodologia UOC:  Avaluació Continua
Certificació:  Diploma Universitari UOC
MÒDUL DE FORMACIÓ 1: METODOLOGIA I CONCEPTES CLAU
• Identificar les metodologies àgils i els conceptes principals vinculats a Cloud.

MÒDUL DE FORMACIÓ 2: VIRTUALITZACIÓ I TECNOLOGIA WEB
• Interpretar els paràmetres de virtualització i desenvolupar projectes sobre Cloud que incloguin diferents plataformes (en SO, xarxes i bases de dades).

MÒDUL DE FORMACIÓ 3: SERVEIS CLOUD, DESENVOLUPAMENTS I EINES

• Desplegar projectes complexos que incloguin serveis d'alta disponibilitat, escalables i que incorporin, en funció de l'aplicació, Bases de Dades en xarxes privades i repositoris al Cloud.

MÒDUL DE FORMACIÓ 1: METODOLOGIA I CONCEPTES CLAU
• Interpretació dels entorns per a realitzar projectes.
• Identificació dels conceptes relacionats amb els fonaments de la infraestructura, aplicacions i serveis Cloud
• Distinció dels conceptes fonamentals

MÒDUL DE FORMACIÓ 2: VIRTUALITZACIÓ I TECNOLOGIA WEB
• Distinció dels conceptes fonamentals per a desplegaments Cloud.

• Disseny i desenvolupament d'un projecte simple basat en tecnologia web per obtenir aplicacions escalables i segures.


MÒDUL DE FORMACIÓ 3: SERVEIS CLOUD, DESENVOLUPAMENTS I EINES

• Explicació, selecció i aplicació d'estratègies de desenvolupament de serveis i aplicacions d'alta disponibilitat al Cloud

• Disseny, implementació i integració dels mecanismes que donen suport a les metodologies àgils al Cloud - Inventari

• Elaboració de la proposta de solucions a Cloud a les aplicacions / serveis empresarials, per obtenir aplicacions escalables i segures.

Les places per a aquest curs estan esgotades.
FRONT END WEB DEVELOPER - Places esgotades
De l'23/05/2022 al 31/10/2022 - 240 hores
Informació general
Objectiu del programa
Resultats d’aprenentatge
Registre i prova de nivell
Identificador del curs:  IFCD65
Dates del curs:  23/05/2022 – 31/10/2022
Hores totals del curs:  240 hores
Modalitat:  Teleformació - 100% On-line
Metodologia UOC:  Avaluació Continua
Certificació:  Diploma Universitari UOC
MÒDUL DE FORMACIÓ 1: Desenvolupament web bàsic i gestió de projectes
• Desenvolupar webs basades en HTML i CSS utilitzant un entorn professional de desenvolupament i eines de gestió de projectes.

MÒDUL DE FORMACIÓ 2: JavaScript (ES6)
• Crear projectes web interactius amb HTML, CSS i JavaScript (ES6) per tal d'establir els fonaments de la programació web.

MÒDUL DE FORMACIÓ 3: Framework de front-end (Vue.js)
• Utilitzeu un framework de desenvolupament web basat en JavaScript, com Vue.js, i extrapoleu el procés a altres frameworks a partir de l'experimentació.
MÒDUL DE FORMACIÓ 1: DESENVOLUPAMENT WEB I GESTIÓ DE PROJECTES

• Identificació dels elements dInternet
• Aplicació del llenguatge de marcatge HTML per maquetar web.
• Interpretació dels estàndards i directrius d'accessibilitat web
• Aplicació del llenguatge de fulls d'estil en cascada (CSS) per maquetar web
• Anàlisi de dissenys realitzats amb eines de disseny gràfic.
• Caracterització dels entorns, les fases i eines necessàries per realitzar projectes
• Relació dels coneixements de control de versions i repositoris de codi, com ara GitHub.

MÒDUL DE FORMACIÓ 2: JavaScript (ES6)
• Caracterització dels fonaments de la programació Front End: JavaScript.
• Aplicació dels elements més avançats de JavaScript: – Herència basada en prototips.
• Interpretació i reescriptura de trucades, dades i codi AJAX.
• Reproducció amb codi, de prototips realitzats amb eines de disseny gràfic.
• Manipulació de codi de tercers
• Elaboració de documentació tècnica i usuari de llenguatge Javascript.

MÒDUL DE FORMACIÓ 3: Framework de front-end (Vue.js)
• Distinció dels frameworks de desenvolupament Front End web.
• Identificació dels elements comuns que apareixen als diversos frameworks:
• Utilització d'un framework de front-end, en particular Vue.js.
• Reproducció amb un framework, de prototips realitzats amb eines de disseny gràfic.
• Manipulació de codi de tercers:
• Elaboració de documentació tècnica i d'usuari d'un framework

FRONT END WEB DEVELOPER
Ja tens usuari i contrasenya?
Les places per a aquest curs estan esgotades.
Desenvolupament segur d'aplicacions - Places esgotades
De l'01/06/2022 al 31/10/2022 - 104 hores
Informació general
Objectiu del programa
Resultats d’aprenentatge
Preinscripció al curs
Identificador del curs:  IFCT122
Dates del curs:  01/06/2022 – 31/10/2022
Hores totals del curs:  104 hores
Modalitat:  Teleformació - 100% On-line
Metodologia UOC:  Avaluació Continua
Adreça de contacte:  [email protected]
Certificació:  Diploma Universitari UOC
MÒDUL DE FORMACIÓ 1: Cicle de desenvolupament d'aplicacions informàtiques segures
• Identificar els procediments i les eines que conformen el cicle de desenvolupament segur d'aplicacions informàtiques.

MÒDUL DE FORMACIÓ 2: Vulnerabilitats comunes
• Aplicar tècniques de prevenció i detecció de vulnerabilitats comunes de les aplicacions informàtiques i serveis web

MÒDUL DE FORMACIÓ 3: Anàlisi i verificació d'aplicacions
• Aplicar eines i procediments d'anàlisi del codi de les aplicacions per a la detecció de vulnerabilitats, incloent-hi control de qualitat independent, test d'intrusió i anàlisi de codi maliciós (malware).

MÒDUL DE FORMACIÓ 4: Eines de control de la seguretat de les aplicacions
• Analitzar els mecanismes de control en la gestió de dades personals capaces de garantir el compliment de les normatives aplicables.

MÒDUL DE FORMACIÓ 5: Desenvolupament de processos de verificació de la qualitat de les aplicacions informàtiques
•Aplicar tècniques i eines d'identificació i pegat de vulnerabilitats informàtiques, respectant les normatives vigents.
MÒDUL DE FORMACIÓ 1: Cicle de desenvolupament d'aplicacions informàtiques segures
• Anàlisi i seguretat de dispositius finals
• Assimilació dels conceptes del Cicle de Desenvolupament d'Aplicacions Segures (SSDLC)

MÒDUL DE FORMACIÓ 2: Vulnerabilitats comunes
• Classificació de vulnerabilitats comunes d'aplicacions
• Descripció d'OWASP (Open Web Applications Security Project)

MÒDUL DE FORMACIÓ 3: Anàlisi i verificació d'aplicacions
• Distinció de les característiques de les tècniques d'anàlisi de vulnerabilitats d'aplicacions
• Creació d'entorns de test de vulnerabilitats d'aplicacions
• Identificació dels objectius dels procediments de test de penetració i vulnerabilitats de sistemes

MÒDUL DE FORMACIÓ 4: EINES DE CONTROL DE LA SEGURETAT DE LES APLICACIONS
• Especificació de característiques de les eines de protecció de dades personals
• Disseny de ferramentes d'auditoria d'accessos a aplicacions i dades

MÒDUL DE FORMACIÓ 5: DESENVOLUPAMENT DE PROCESSOS DE VERIFICACIÓ DE LES APLICACIONS INFORMÀTIQUES
• Planificació del control de qualitat de les aplicacions informàtiques
• Configuració de les eines de protecció de les dades personals tractades a les aplicacions informàtiques
DESENVOLUPAMENT SEGUR D'APLICACIONS
Ja tens usuari i contrasenya?
Les places per a aquest curs estan esgotades.
Amb la col·laboració de:
Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i finançada pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram